Sjednejte si schůzku

Často kladené otázky

Zajímalo by mě…

Jaké jsou vaše akreditace?

Naše škola je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Usilujeme o dodržování mezinárodním montessori standardů AMI (Association Montessori Internationale).

Jaký je rozdíl mezi tradiční a Montessori školou?

V tradiční škole je učitel aktivním dárcem informací a žák je pasivním příjemcem. V Montessori škole volí aktivitu dítě, učitel je partnerem. Montessori školy nabízejí velké množství pomůcek, které umožňují konkrétní představu o daném problému – korálkový materiál pro počítání, smirková písmena pro výuku psaní, vždy se postupuje od konkrétního k abstraktnímu v postupných krocích. Rychlost postupu si volí dítě.

Proč jsou Montessori třídy věkově smíšené?

Věkově smíšené třídy umožňují vytváření sociálních vazeb mezi dětmi. Zatímco mladší děti se od starších učí, starší děti si zkouší vedení a učí se zodpovědnosti.

Je vaše škola nábožensky zaměřená?

Naše škola je nenáboženská a nesektářská, je otevřená dětem všech vyznání i bez vyznání.

Je Montessori franšíza?

Není, jméno Montessori nemá ochrannou známku, proto ho může použít kdokoliv bez ohledu na vzdělání, zkušenosti, vybavení třídy a nazvat svou školu Montessori. Je proto nezbytné, aby si rodiče se zájmem o Montessori vzdělání ověřili autentičnost programu.

Proč není vhodné, aby dítě navštěvovalo školku nepravidelně nebo pouze některé dny v týdnu?

Řád, důslednost a pravidelnost jsou pro malé dítě velmi důležité. Pokud existují v jeho prostředí , cítí pocit předvídatelnosti a bezpečí; ví, co se stane a kdy. Každodenní docházka dává dítěti pocit pravidelnosti v běhu dne a života. Je pro nás také důležité podpořit vznik komunity rodin dětí navštěvujících naši školku a navázat blízký vztah se školou. Proto nabízíme pouze pravidelnou docházku 5 dní v týdnu.

Je Montessori vzdělání záležitostí pouze předškolního věku?

Není, Montessori systém je propacovaný vzdělávací systém pro děti od narození do 18 let. Jednotlivé stupně jsou dány vývojovými potřebami dítěte, charakteristická jsou trojročí. Kojenci 0–18 měsíců, chodící batolata 18 měsíců – 3 roky, předškolní třídy 3–6 let, základní škola 6–9 a 9–12 let, druhý stupeň základní školy 12–15 let, dospívající 15–18 let.

Hlavní rozdíl mezi přístupem Montessori a waldorfských mateřských škol spočívá v jejich vzdělávací filozofii a metodách. Zde jsou hlavní rozdíly:

Výchovná filozofie:

Montessori: Metoda Montessori, kterou vyvinula Maria Montessori, klade důraz na individuální vzdělávání a sebeřízené učení. Podporuje nezávislost, svobodu v rámci možností a praktické zkoumání. Důraz je kladen na rozvoj samostatnosti, soustředění a sebekázně dítěte.

Waldorfská škola: Waldorfský přístup, který vyvinul Rudolf Steiner, se zaměřuje na holistické vzdělávání, které integruje intelektuální, umělecké a praktické prvky. Klade důraz na imaginativní hru, umělecké vyjádření a rytmické činnosti. Waldorfské učební osnovy často kladou velký důraz na vyprávění příběhů, umění a nápaditou hru.

Vzdělávací prostředí:

Montessori: Montessori třídy jsou navrženy tak, aby usnadňovaly samostatné učení. Obvykle jsou uspořádány do různých učebních oblastí se specifickými materiály, které dětem umožňují vybírat si činnosti podle svých zájmů. Ve třídách se často střídají různé věkové kategorie, což podporuje starší děti v tom, aby se věnovaly mladším.

Waldorfská třída: Waldorfské třídy jsou navrženy tak, aby vytvářely prostředí podobné domácímu, které podporuje smysl pro komunitu. Důraz je kladen na vytvoření vřelého a estetického prostoru z přírodních materiálů. Učitel zůstává se stejnou skupinou dětí po více let, což podporuje pocit stability a kontinuity.

Úloha učitele:

Montessori: Montessori učitelé působí jako průvodci nebo facilitátoři, kteří sledují zájmy a schopnosti dětí a poskytují jim vhodné materiály a vedení. Jejich cílem je vytvořit prostředí, které podporuje samostatnost, sebekázeň a lásku k učení.

Waldorfská: Waldorfští učitelé hrají hlavní roli ve vývoji a vzdělávání dítěte. Snaží se s dětmi vytvořit silné pouto a zaujmout je nápaditým vyprávěním příběhů, tvůrčími činnostmi a uměleckým projevem.

Zaměření na akademické obory:

Montessori: Montessori vzdělávání zahrnuje strukturovaný, postupný učební plán, který zahrnuje různé předměty včetně jazyka, matematiky, přírodních věd a kulturních studií. Důraz je kladen na praktické učení a konkrétní zkušenosti.

Waldorfské: Waldorfské vzdělávání: Waldorfské vzdělávání klade důraz na holistický přístup se zaměřením na umění, hudbu, pohyb a sociálně-emoční rozvoj. Akademické předměty jsou zaváděny postupně, přičemž je kladen velký důraz na imaginativní a umělecký projev.

Je důležité si uvědomit, že ačkoli se jedná o obecné charakteristiky montessoriovského a waldorfského přístupu, jednotlivé školy mohou tyto filozofie interpretovat a uplatňovat svým vlastním jedinečným způsobem. Doporučujeme navštívit konkrétní školy, promluvit si s učiteli a pozorovat vyučovací hodinu, abyste lépe porozuměli jejich konkrétnímu přístupu a tomu, jak se shoduje s potřebami a stylem učení vašeho dítěte.

Kontakt

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú.
Vídeňská 5, 779 00 Olomouc
e-mail: info@montessoriolomouc.cz
tel.: +420 603 446 097