Sjednejte si schůzku

2. stupeň česko – anglické základní školy

Od září 2022 poskytujeme vzdělání podle Montessori principů i žákům 2. stupně ZŠ.

Vzdělávací program

  • rozšířená výuka angličtiny zaměřená na praktické použití
  • aktivizující formy učení podporující samostatnost a kritické myšlení
  • komunikační a prezentační dovednosti, týmová práce, spolupráce
  • propojení s praktickými zkušenostmi na školní farmě 

Praktické informace

  • program denně 8.00 – 15.00
  • maximální kapacita programu 24 žáků

Olomouc a Hněvotín jsou domovem našeho nového Montessori programu pro dospívající, který se otevřel v září 2022. Program, který je nabízen v českém i anglickém jazyce, využívá hybridní přístup, který kombinuje akademické učení s prací v prostředí školní farmy. Studenti budou část času trávit prací v ovocném sadu, kde se seznámují s mikroekonomickými principy provozováním vlastního minipodniku. Mají také příležitost uplatnit své znalosti v reálném prostředí prostřednictvím celoškolních projektů, které se zaměřují na témata, jako je ekologie a veřejně prospěšné práce. Kromě rozvoje akademických dovedností Montessori program podporuje samostatnost, komunikaci a spolupráci žáků.

Věříme, že tento jedinečný přístup ke vzdělávání poskytne našim studentům všestranné základy pro úspěch v životě.

Zápis do školy pro děti nad 11 let – 2. stupeň ZŠ

Máme několik volných míst pro školní rok 2024/25 pro žáky druhého stupně. 

Cena školného: 96 000,- Kč ročně.

Školné je splatné v plné výši jednou ročně, a to do 15.8. předcházejícího školního roku.
Škola umožní rodičům platit školné ve dvou splátkách, přičemž první polovina ročního školného (za první pololetí nadcházejícího školního roku) musí být uhrazena do 15. 8. a druhá polovina ročního školného za druhé pololetí školního roku musí být uhrazena do 15. 1.

Zápis probíhá elektronicky

Prostou kopii rodného listu dítěte nahrajte prosím do aplikace

Tým učitelů

Mgr. Martin Sedláček- učitel v základní škole – angličtina, tělocvik, výchova ke zdraví, lektor kroužků sebeobrany, vychovatel ve školní družině

Martin bude vyučovat angličtinu a tělesnou výchovu v Elementary a Adolescenty. Připravujeme také kroužek sebeobrany.
Přinášíme do týmu učitele, který má zkušenosti s výukou na Základní škole Manesova v Otrokovicích. Jeho komunikace s žáky a rodiči je profesionální a otevřená. Během své kariéry se věnoval také soukromému doučování, zejména angličtiny, a pomohl mnoha studentům překonat jazykové bariéry a úspěšně se připravit na Cambridge zkoušky. Martin Sedláček má magisterský titul pro výuku angličtiny a tělesné výchovy z Univerzity Palackého v Olomouci.
Mimo svou práci činnost se Martin věnuje své vášni pro bojová umění a psychologii, nacházejíc v těchto aktivitách fyzické i duševní obohacení. Kromě toho si rád užívá čas v přírodě při pěší turistice a kempování.

Mgr. Kateřina Felklová – učitelka matematiky a zeměpisu a výtvarné výchovy

Jsem absolventkou oboru Matematika a Geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Již při studiu učitelství jsem si uvědomila, že alternativní cesta vzdělávání je ta správná volba. Proto jsem velmi vděčná za možnost pracovat právě v Mezinárodní Montessori škole v Olomouci.
Ve svém volném čase nejraději trávím čas na procházce se svým psem. Mám ráda vše, kde mohu rozvíjet kreativitu. Atˇ už se jedná o pečení, tvoření nebo kreslení. Mou velkou inspirací jsou životní styly skandinávských zemí.

RNDr. Jana Soukupová, Ph.D. – učitelka přírodovědných předmětů 2. stupně

Jsem absolventkou přírodovědecké a filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Mám téměř desetiletou zkušenost se vzděláváním studentů věkové skupiny 10 – 14 let na poli přírodních věd v anglickém jazyce. Ráda rozšiřuji jejich obzory a přírodní vědy, které jsou standardně vyučovány v českých školách separátně, vzájemně propojuji, aby si studenti uvědomili, že všechno se vším souvisí. Zároveň se snažím o to, aby byly získané poznatky na poli fyziky, chemie a biologie pochopeny v kontextu každodenního života.


Olomouc and Hněvotín will be the home of our new Montessori program for adolescents opening in September, 2022. The program, which will be offered in both Czech and English, will use a hybrid approach that combines academic learning with work in a farm school environment. Students will spend part of their time working in an orchard, where they will learn about microeconomic principles by running their own mini businesses. They will also have the opportunity to apply their knowledge in a real-world setting through school-wide projects that focus on topics such as environmentalism and community service. In addition to developing academic skills, the Montessori program will foster students‘ independence, communication, and cooperation. We believe that this unique approach to education will provide our students with a well-rounded foundation for success in life.

If you are interested to join us from September 2022 please contact us.

Kontakt

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú.
Vídeňská 5, 779 00 Olomouc
e-mail: info@montessoriolomouc.cz
tel.: +420 603 446 097