Sjednejte si schůzku

Individuální vzdělávání v mateřské škole

V naší škole existuje možnost plnit povinnou předškolní docházku individuálně, bez nutnosti navštěvovat mateřskou školu. Dítě, které je vzděláváno individuálně (tzv. „domškolkáč“), potřebuje naší školu navštívit pouze jednou za rok, a to v měsících listopadu nebo prosinci, kdy probíhá ověření. Pro individuální vzdělávání v mateřské škole není vyžadováno žádné vyjádření z PPP ani potvrzení o očkování. 


Ověřování probíhá formou pozorování dítěte v prostředí školky, nikoliv formou zkoušení. Důležitou částí je rozhovor nad portfoliem dítěte.

Pro bližší informace kontaktujte ředitelku školy Ing.arch. Lukrécii Lachmanovou na lukrecia@montessoriolomouc.cz.

 

 

Informace pro rodiče dětí zařazených do individuálního vzdělávání dětí v mateřské škole:

Ověřování dosahování očekávaných výstupů ve školním roce 2023/24 bude probíhat 29. Listopadu 2023 v naší škole. S předstihem obdržíte pozvánku. 

Na následujících řádcích máme pro vás připraveny užitečné informace, tipy a ukázky týkající se tématu, jak nejlépe podpořit rozvoj vašeho dítěte v tomto důležitém období před nástupem do základní školy. Individuální vzdělávání v mateřské škole může poskytovat dětem jedinečné zkušenosti a připravit je na další kroky v jejich vzdělávacím procesu.

Obsah:

  • Rámcový vzdělávací program pro předškolní věk: Co očekávat od vašeho dítěte v mateřské škole
  • Desatero pro předškoláka: Jak podpořit rozvoj vašeho dítěte
  • Portfolio
  • Praktické Ověření Důležitých Dovedností Předškoláků
  • Ověření Výstupů Vašeho Dítěte
  • Nejčastější Otázky o Individuálním (Domácím) Vzdělávání
  • Doporučená literatura

 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní věk: Co očekávat od vašeho dítěte v mateřské škole

Rámcový vzdělávací program pro předškolní věk vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen RVP PV), Vám poskytne informace ohledně toho, co by vaše dítě mělo zvládnout v rámci předškolního ročníku v mateřské škole.  V tomto dokumentu najdete seznam dovedností a znalostí, které jsou v tomto věku očekávány. Je však důležité poznamenat, že tento program slouží jako obecný směrný rámec, a každá mateřská škola může mít své vlastní postupy a metody vzdělávání. Proto se může ověřování dovedností vašeho dítěte v praxi lišit od toho, co je uvedeno v RVP PV. Je dobré mít na paměti, že vývoj každého dítěte je individuální a různé mateřské školy mohou provádět ověřování dovedností různými způsoby.

 

 

 

Desatero pro předškoláka: Jak podpořit rozvoj vašeho dítěte

Co je Desatero pro předškoláka?

 

Desatero pro předškoláka je seznam deseti důležitých oblastí rozvoje, které by měly být brány v úvahu při péči o děti předškolního věku. Tato směrnice slouží jako užitečný nástroj pro rodiče a pečovatele, aby podpořili optimální fyzický, emocionální, jazykový a sociální rozvoj svých dětí.

Desatero pro předškoláka je nástrojem, který vám může pomoci lépe porozumět potřebám vašeho dítěte a podpořit jeho komplexní rozvoj. Pamatujte, že každé dítě je jedinečné a vyvíjí se individuálně. Berte tuto směrnici jako inspiraci a průvodce pro budování pevných základů pro jeho budoucnost.

 

 

 

Portfolio

Sběrné portfolio je strukturovaný soubor prací a aktivit vašeho dítěte, které jsou shromážděny během určitého časového období. Toto portfolio slouží k poskytování informací o výkonech vašeho dítěte, jeho učebním procesu a celkovém rozvoji. Ale co je ještě důležitější, portfolio nesouvisí pouze s tím, co je uvnitř něj, ale také s tím, jak je aktivně využíváno pro podporu růstu a učení vašeho dítěte. To zahrnuje i nutnost tvorby tohoto portfolia a jeho přinášení k ověření dítěte v mateřské škole.

 

 

Praktické ověření důležitých dovedností předškoláků

V den praktického ověření dovedností budeme zkoumat následující oblasti:

Komunikace: jak se vaše dítě vyjadřuje. Zaměříme se na  výslovnost, bohatost slovní zásoby a schopnost jasné komunikace.

Hrubá motorika: pohyby a orientaci vašeho dítěte v prostoru. Zaměříme se i na spontánní pohybové aktivity.

Jemná motorika: koordinaci mezi okem a rukou, grafomotorika (schopnost psát a kreslit), stříhání a orientaci v používání nástrojů.

Myšlení: Prověříme základní dovednosti v oblasti čtenářské a matematické připravenosti. Budeme zkoumat logické myšlení, zrakové a sluchové vnímání, schopnost rozlišovat barvy a množství, a také dovednost v sluchové analýze a syntéze.

Pozornost: schopnost udržet pozornost na určitý úkol, soustředit se na plnění zadaných úkolů a schopnost seberegulace.

Sebeobsluha: jak si dítě poradí s běžnými úkoly, jako je hygiena, stolování a oblékání.

 

Ověření výstupů Vašeho dítěte

Přejeme si, aby vám proces ověřování očekávaných výstupů byl co nejpřehlednější.

Průběh ověření je následovný:

Rozhovor: Na začátku ověření pověřený pedagog provede rozhovor se zákonným zástupcem i samotným dítětem.

Portfolio dítěte: na ověřování přineste portfolio dítěte, použijeme ho pro podporu našeho hodnocení. Rovněž proběhne rozhovor s dítětem nad portfoliem. 

Pozorování: Dítě bude pozorováno během hry s vrstevníky v mateřské škole. Toto pozorování nám poskytne cenné informace o jeho sociálním a interakčním chování.

Závěr ověření: Po dokončení ověření obdržíte popisný závěr. Tento závěr obsahuje informace o aktuální úrovni očekávaných výstupů vašeho dítěte v jednotlivých oblastech.

Doporučení: Součástí závěru budou i doporučení ohledně vhodných vzdělávacích aktivit pro další období. Tyto tipy vám pomohou podpořit rozvoj vašeho dítěte.

Cílem tohoto ověření je zajistit, že vaše dítě dostává potřebnou podporu a vzdělávání, které odpovídá jeho individuálním potřebám a schopnostem. Jsme tu, abychom vám v tom pomohli.

 

 

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY V SOUVISLOSTI S INDIVIDUÁLNÍM (TZV. „DOMÁCÍM“) VZDĚLÁVÁNÍM

 

CO JE TO OVĚŘOVÁNÍ?

Děti, které povinné předškolní vzdělávání plní formou domácího (individuálního) vzdělávání se musí zúčastnit OVĚŘOVÁNÍ.  Ověřování = ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech. Ověřování není přezkušování. To na domškoláky čeká až ve škole.

MÉ DÍTĚ NAVŠTĚVUJE ŠKOLKU (NEBO DĚTSKOU SKUPINU), KTERÁ NENÍ ZAPSANÁ V “REJSTŘÍKU” ŠKOL. JSME SE ŠKOLKOU VELICE SPOKOJENI A CHTĚLI BYCHOM V DOCHÁZCE POKRAČOVAT I V POSLEDNÍM ŠKOLKOVÉM ROCE. JE TO MOŽNÉ?

ANO. Je to možné, ale musíte dítě přihlásit k zápisu do mateřské školy, která je zapsaná v školském rejstříku, oznámit řediteli individuální vzdělávání a zúčastnit se “ověřování”. Vaše dítě bude “oficiálně” vzděláváno individuálně, ale může dle libosti navštěvovat například soukromou školku (nezapsanou v “rejstříku”), dětskou skupinu, lesní klub atp. Některé „nerejstříkové“ školky, dětské skupiny mají v souvislosti s “ověřováním” navázanou spolupráci s mateřskými školami, které jsou zapsány v školském rejstříku. Informujte se v té vaší.

MÉ DÍTĚ NA „OVĚŘOVÁNÍ“ NESPOLUPRACOVALO. CO TEĎ?

Podle zákona je zákonný zástupce povinen zajistit účast dítěte na ověřování. V praxi nastaly situace, kdy dítě u ověřování “nespolupracovalo”, tak říkajíc “nic nepředvedlo” a ředitel chtěl individuální vzdělávání kvůli tomu ukončit. Tento postup není v souladu se školským zákonem. Ředitel může “pouze” doporučit další postup při vzdělávání dítěte. Ukončit individuální vzdělávání jde pouze z důvodu neúčasti na “ověřování”.

CO SE STANE, POKUD SE DÍTĚ OVĚŘOVÁNÍ NEZÚČASTNÍ?

Pokud se dítě ověřování nezúčastní ani v náhradním termínu, je dítěti individuální vzdělávání ukončeno. Toto dítě se nemůže začít znovu individuálně vzdělávat.

 

Doporučená literatura pro rodiče:

 

             

                             

Kontakt

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú.
Vídeňská 5, 779 00 Olomouc
e-mail: info@montessoriolomouc.cz
tel.: +420 603 446 097