Sjednejte si schůzku

Česko – anglická Montessori školka pro děti od 3 do 6 let v centru Olomouce

 

 

Ideální prostředí pro vzdělávání dětí

 

Virtuální prohlídka Montessori školka Olomouc

 

 

 

Školka v centru Olomouce v blízkosti parku

Provozujeme dvě třídy školky v centru Olomouce, které se nachází v prvorepublikové vile na Grégrově ulici.  Kapacita každé z tříd je 18 dětí. Prostory jsou kolaudovány jako mateřská škola, splňují tak všechny zákonné technické, hygienické a bezpečnostní požadavky.

Třídy podporující vývoj dítěte

Specifikem Montessori školky je tzv. připravené prostředí, to znamená, že je prostředí školky navrženo tak, aby se zde děti mohly pohybovat a fungovat nezávisle na dospělých. Výškově přiměřený nábytek a hygienické zařízení je dnes už samozřejmostí v každé školce, v Montessori školce je však sebeobsluha a samostatnost umožněna ve všech činnostech, které dítě v průběhu dne a roku dělá. Pocit, že jsem něco dokázal sám, posiluje sebevědomí člověka, proto děti podporujeme v sebeobsluze od raného věku. Děti si samy připravují svačiny, nalévají pití, servírují obědy, následně po sobě také uklízejí a umývají nádobí. Tím se učí také zodpovědnosti za prostředí, ve kterém se pohybují.

Speciální pomůcky

Montessori třída obsahuje kompletní sadu materiálů pro daný věk. Výčet pomůcek pro konkrétní věk je dán mezinárodními Montessori standardy. Jedná se o speciální pomůcky, které umožňují rozvoj v oblastech praktického života, rozvoje smyslů, jazyka, matematického myšlení, biologie, zeměpisu, kulturních věd, hudby a výtvarného umění. Všechny tyto materiály jsou dětem přístupné a děti je mohou využívat kdykoliv během tzv. pracovního cyklu.

Věkově smíšená třída

Montessori třídy jsou vždy věkově smíšené, v předškolním věku jsou vto i těm, které jsou jinak nesmělé nebo tiché.

Součástí připraveného prostředí jsou vzdělaní dospělí. Přečtěte si více o roli učitele ve školce.

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Přijďte se k nám podívat v rámci Dne otevřených dveří v sobotu 13.4.2024 nebo v sobotu 27.4. 2024 od 9.00 do 12.00 v budově školy na Grégrově 302/9 v Olomouci. 

Administrativní část zápisu probíhá on-line 2.5. 2024. 

Online zápis do mateřské školy 2.5. 2024 zde

Na výše uvedeném odkazu provedete jednotlivé kroky:
1. vyplňte přihlášku
2. Do 5 dní od odeslání přihlášky podepište Smlouvu o vzdělávání a odevzdejte ji v kanceláři školy. Po odevzdání podepsané Smlouvy Vám do 3 dnů vystavíme Rozhodnutí o přijetí


KRITÉRIA
1. Sdílení alternativního pedagogického přístupu školy – Montessori pedagogiky (5 bodů)
2. Zvýhodnění pro sourozence dítěte vzdělávajícího se v jakékoli části Mezinárodní
Montessori školy Olomouc. (5 bodů)
3. Zvýhodnění – dítě navštěvovalo naši batolecí třídu (5 bodů)

Přijímáme i děti, které nenavštěvovaly naší batolecí třídu.

 

 


Učitel jako průvodce

Učitel je v Montessori škole nazýván průvodcem. Je to proto, že jeho role není dominantní. V popředí zájmu není učitel, který vymýšlí aktivitu, ale dítě, které si svou činnost vybírá. Úkolem průvodce je připravovat prostředí, dávat dětem individuální lekce, předvádět práci s pomůckami, pozorovat děti při jejich činnosti, aby byl schopen odhadnout aktuální zájem dítěte a případně mu vhodnou aktivitu nabídnout, a vést každodenní záznamy o činnostech dítěte.

Kvalifikovaný tým průvodců

Naši průvodci jsou zkušení pedagogové s láskou k dětem a Montessori vzděláním. Naši vedoucí pedagogové jsou učitelé s mnohaletými zkušenostmi v Montessori a nejkvalitnějším Montessori vzděláním AMI. 

Náš tým průvodců:

Sylvia -Montessori průvodkyně

Barbora – Česká průvodkyně 

Kate – anglický Montessori průvodce MŠ,
Rodinné centrum / kroužky pro rodiče s dětmi 1-4 roky

 

Mezinárodní Montessori vzdělání

Taková činnost vyžaduje vedle osobnostních kvalit učitele také hluboké pochopení Montessori metody, znalost práce se všemi pomůckami, schopnost pozorovat děti a pochopit jejich potřeby. Tyto dovednosti učitelé získávají ve výcvicích. Kvalita výcviků poskytovaná jednotlivými organizacemi je naneštěstí velmi různá, naše škola proto upřednostňuje celosvětově uznávané výcviky pod záštitou mezinárodní asociace Montessori AMI. Tato organizace byla založena v roce 1929 v Amsterdamu Marií Montessori , aby šířila její myšlenky a dohlížela na kvalitu vzdělávání pedagogů.

Kromě Montessori vzdělání mají naši učitelé kvalifikaci pro učitele mateřské školy dle Zákona o pedagogických pracovnících.

Program přizpůsobený potřebám dítěte

Základním pilířem programu v Montessori školce jsou tzv. pracovní cykly. Jedná se o dlouhé nepřerušované časové úseky, kdy je aktivita řízena svobodnou volbou dítěte. V tomto časovém úseku neprobíhají žádné skupinové aktivity, komunitní kruh (elipsa) nebo pobyt venku. Dospělí i děti respektují soustředěnou práci každého, kdo se věnuje své činnosti. Dítě si volí

 • co bude dělat,
 • s kým to bude dělat (samo nebo ve spolupráci),
 • kde to bude dělat (u stolu nebo na koberečku),
 • jak dlouho,
 • v kterou denní dobu.

Délka těchto pracovních cyklů vychází z pozorování a zkušeností Marie Montessori a shodují se na ní tisíce učitelů, kteří s touto výukovou koncepcí pracovali a pracují. Je také zakotvena ve standardech všech uznávaných Montessori organizací (AMI, AMS, Montessori UK).

 

Rozvrh dne

 • 7:30 – 8:30 ranní družina – pobyt venku
 • 8:45 – 11:45 dopolední pracovní cyklus (včetně svačiny)
 • 11:45 – 12:30 oběd
 • 12:30 – 12:45 vyzvedávání dětí po obědě
 • 12:45 – 14:15 odpolední pracovní blok- starší děti, spánek-mladší děti,  čtvrtek výlet
 • 14:15 – 14:30 odpolední svačina, odchod ven
 • 15:00 – 17:00 pobyt venku

Přirozené dvojjazyčné prostředí

Nejpřirozenější a nejefektivnější způsob výuky jazyka je založen na vytvoření přirozeného dvojjazyčného prostředí. Proto je ve třídě vždy jeden učitel zajišťující komunikaci v angličtině. Respektujeme zásadu jedna tvář – jeden jazyk. Proto český učitel hovoří s dětmi vždy česky a anglický učitel vždy anglicky. Veškeré jazykové materiály jsou dostupné v češtině i v angličtině. Přestože je pro nás angličtina důležitá, za zcela zásadní považujeme pevné základy v jazyce země, kde děti žijí, tedy v češtině. Proto je velká část vzdělávacího programu věnována rozvoji českého jazyka.

Co ve školce a škole jíme?

Jsme přesvědčeni, že dobré stravovací návyky jsou základem pro zdravý život člověka. Proto dětem poskytujeme stravu, která je denně připravována z čerstvých surovin. K dopolední a odpolední svačině je podáváno zdravé pečivo s pomazánkami z luštěnin a čerstvá zelenina. Obědy zajišťujeme od dodavatele Jídelna Waldorf a obsahují vždy polévku a hlavní jídlo. 

Pitný režim je zajištěn po celý den. K dispozici je voda a neslazené ovocné čaje.

Cenu obědů poskytuje externí dodavatel stravy dle jejich aktuálně platného ceníku.

 

Školné

Školné pro školní rok 2023/24  je 132 000,- Kč 

11 500,- Kč v měsících září – červen

 8 500,- Kč za každý z měsíců červenec a srpen.

Stravné

Obědy, dopolední a odpolední svačiny jsou dodávány externí jídelnou.

Přesnídávka 20 Kč, oběd 57 Kč, svačinka 20 Kč

Celkem 97 Kč

 

  

Často kladené otázky

Zajímalo by mě…

Jaké jsou vaše akreditace?

Naše škola je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Usilujeme o dodržování mezinárodním montessori standardů AMI (Association Montessori Internationale).

Jaký je rozdíl mezi tradiční a Montessori školou?

V tradiční škole je učitel aktivním dárcem informací a žák je pasivním příjemcem. V Montessori škole volí aktivitu dítě, učitel je partnerem. Montessori školy nabízejí velké množství pomůcek, které umožňují konkrétní představu o daném problému – korálkový materiál pro počítání, smirková písmena pro výuku psaní, vždy se postupuje od konkrétního k abstraktnímu v postupných krocích. Rychlost postupu si volí dítě.

Proč jsou Montessori třídy věkově smíšené?

Věkově smíšené třídy umožňují vytváření sociálních vazeb mezi dětmi. Zatímco mladší děti se od starších učí, starší děti si zkouší vedení a učí se zodpovědnosti.

Je vaše škola nábožensky zaměřená?

Naše škola je nenáboženská a nesektářská, je otevřená dětem všech vyznání i bez vyznání.

Je Montessori franšíza?

Není, jméno Montessori nemá ochrannou známku, proto ho může použít kdokoliv bez ohledu na vzdělání, zkušenosti, vybavení třídy a nazvat svou školu Montessori. Je proto nezbytné, aby si rodiče se zájmem o Montessori vzdělání ověřili autentičnost programu.

Proč není vhodné, aby dítě navštěvovalo školku nepravidelně nebo pouze některé dny v týdnu?

Řád, důslednost a pravidelnost jsou pro malé dítě velmi důležité. Pokud existují v jeho prostředí , cítí pocit předvídatelnosti a bezpečí; ví, co se stane a kdy. Každodenní docházka dává dítěti pocit pravidelnosti v běhu dne a života. Je pro nás také důležité podpořit vznik komunity rodin dětí navštěvujících naši školku a navázat blízký vztah se školou. Proto nabízíme pouze pravidelnou docházku 5 dní v týdnu.

Je Montessori vzdělání záležitostí pouze předškolního věku?

Není, Montessori systém je propacovaný vzdělávací systém pro děti od narození do 18 let. Jednotlivé stupně jsou dány vývojovými potřebami dítěte, charakteristická jsou trojročí. Kojenci 0–18 měsíců, chodící batolata 18 měsíců – 3 roky, předškolní třídy 3–6 let, základní škola 6–9 a 9–12 let, druhý stupeň základní školy 12–15 let, dospívající 15–18 let.

Hlavní rozdíl mezi přístupem Montessori a waldorfských mateřských škol spočívá v jejich vzdělávací filozofii a metodách. Zde jsou hlavní rozdíly:

Výchovná filozofie:

Montessori: Metoda Montessori, kterou vyvinula Maria Montessori, klade důraz na individuální vzdělávání a sebeřízené učení. Podporuje nezávislost, svobodu v rámci možností a praktické zkoumání. Důraz je kladen na rozvoj samostatnosti, soustředění a sebekázně dítěte.

Waldorfská škola: Waldorfský přístup, který vyvinul Rudolf Steiner, se zaměřuje na holistické vzdělávání, které integruje intelektuální, umělecké a praktické prvky. Klade důraz na imaginativní hru, umělecké vyjádření a rytmické činnosti. Waldorfské učební osnovy často kladou velký důraz na vyprávění příběhů, umění a nápaditou hru.

Vzdělávací prostředí:

Montessori: Montessori třídy jsou navrženy tak, aby usnadňovaly samostatné učení. Obvykle jsou uspořádány do různých učebních oblastí se specifickými materiály, které dětem umožňují vybírat si činnosti podle svých zájmů. Ve třídách se často střídají různé věkové kategorie, což podporuje starší děti v tom, aby se věnovaly mladším.

Waldorfská třída: Waldorfské třídy jsou navrženy tak, aby vytvářely prostředí podobné domácímu, které podporuje smysl pro komunitu. Důraz je kladen na vytvoření vřelého a estetického prostoru z přírodních materiálů. Učitel zůstává se stejnou skupinou dětí po více let, což podporuje pocit stability a kontinuity.

Úloha učitele:

Montessori: Montessori učitelé působí jako průvodci nebo facilitátoři, kteří sledují zájmy a schopnosti dětí a poskytují jim vhodné materiály a vedení. Jejich cílem je vytvořit prostředí, které podporuje samostatnost, sebekázeň a lásku k učení.

Waldorfská: Waldorfští učitelé hrají hlavní roli ve vývoji a vzdělávání dítěte. Snaží se s dětmi vytvořit silné pouto a zaujmout je nápaditým vyprávěním příběhů, tvůrčími činnostmi a uměleckým projevem.

Zaměření na akademické obory:

Montessori: Montessori vzdělávání zahrnuje strukturovaný, postupný učební plán, který zahrnuje různé předměty včetně jazyka, matematiky, přírodních věd a kulturních studií. Důraz je kladen na praktické učení a konkrétní zkušenosti.

Waldorfské: Waldorfské vzdělávání: Waldorfské vzdělávání klade důraz na holistický přístup se zaměřením na umění, hudbu, pohyb a sociálně-emoční rozvoj. Akademické předměty jsou zaváděny postupně, přičemž je kladen velký důraz na imaginativní a umělecký projev.

Je důležité si uvědomit, že ačkoli se jedná o obecné charakteristiky montessoriovského a waldorfského přístupu, jednotlivé školy mohou tyto filozofie interpretovat a uplatňovat svým vlastním jedinečným způsobem. Doporučujeme navštívit konkrétní školy, promluvit si s učiteli a pozorovat vyučovací hodinu, abyste lépe porozuměli jejich konkrétnímu přístupu a tomu, jak se shoduje s potřebami a stylem učení vašeho dítěte.

Dokumenty: 

Školní řád pro MŠ

Kontakt

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú.
Vídeňská 5, 779 00 Olomouc
e-mail: info@montessoriolomouc.cz
tel.: +420 603 446 097