Sjednejte si schůzku

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

(RVP pro PV) je veřejný dokument přístupný pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Jedná se o kurikulární dokument (obsah vzdělávání).

RVP PV pracuje se čtyřmi kategoriemi, které si stanovují cíle v podobě záměrů a výstupů. Kategorie jsou vzájemně propojené a tím tvoří funkční systém.

Rámcové cíle

Jedná se o obecné cíle, jejichž záměrem je rozvíjet dítě po fyzické, psychické i sociální stránce.
Rámcové cíle, které jsou klíčové k rozvoji dítěte jsou:

 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Klíčové kompetence

Klíčové kompetence jsou obecné výstupy jedinců v rámci rozvíjení jejich vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro jejich osobní rozvoj. Děti si začínají kompetence osvojovat v předškolním vzdělávání a postupně si je osvojují celý život. Klíčové kompetence nabízí učitelům představu o tom, kam směřovat.

Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány tyto:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Každá z kompetencí zahrnuje určité body, kterých by měly jedinci v rámci předškolního vzdělávání dosáhnout.

Vzdělávací obsah v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání

Tyto oblasti jsou nazvány:

 1. Dítě a jeho tělo (biologická) Podpora růstu, tělesné zdatnosti, sebe obslužných dovedností a zdravých životních návyků.
 2. Dítě a jeho psychika (psychologická) Podpora psychické zdatnosti a odolnosti, rozvoj intelektu, řeči a poznávacích procesů.
 3. Dítě a ten druhý (interpersonální) Podpora utváření vztahů a obohacení vzájemné komunikace.
 4. Dítě a společnost (sociálně-kulturní) Uvedení dětí do společnosti, do světa kultury i materiálních a duchovních hodnot.
 5. Dítě a svět (environmentální) Podpora znalostí dítěte o okolním světě a o vlivu člověka na okolní prostředí.

Kontakt

Mezinárodní Montessori škola Olomouc, z.ú.
Vídeňská 5, 779 00 Olomouc
e-mail: info@montessoriolomouc.cz
tel.: +420 603 446 097